Mjere sigurnosti hrane u bolnici smanjuju rizik od kontaminirane bolničke hrane